Fecha Equipo FT HT
Korea Women's
China (w)
65
71
38
38