Fecha Equipo FT HT
Russia WUniv
USA WUniv
71
90
27
41